PROJEKT:
Mapa erozji wodnej aktualnej dla obszaru Polski
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności


cel projetku

 

METODY I WYNIKI


publikacje


linki

download

CEL PROJEKTUJakkolwiek erozja gleb jest procesem naturalnym, jej natężenie jest determinowane czynnikami antropogenicznymi, które czynią ją jedną z głównych i najbardziej rozpowszechnionych form degradacji powierzchni ziemi.
W skali globalnej około 1,6 miliarda ha ziemi uprawnej, to jest około 13% ogółu kontynentów podlega degradacji erozyjnej - ponad 1 miliard ha erozji wodnej, około 550 milionów ha erozji wietrznej.
W skali kontynentu europejskiego około 17% ogólnej powierzchni lądu jest w różnym stopniu dotknięta erozją (EEA, 2000), z czego 92% erozją wodną (3).
W Polsce potencjalna erozja wodna występuje na około 29% ogólnego obszaru, przy czym erozja w stopniu od średniego do bardzo silnego występuje na ok. 7% powierzchni kraju (tabela poniżej). Średnia wartość rocznych strat gleby w wyniku erozji wodnej dla obszaru Polski jest szacowana na poziomie 76t/km2/rok (A. i Cz. Józefaciukowie), przy czym wartości skrajne wahają się od 2,7t/km2/rok do 280t/km2/rok (Maruszczak) osiągając lokalnie ekstremalne wartości. Według szacunków ok. 28% powierzchni kraju zagrożonych jest erozją wietrzną (11% średnia-silna), a na 18% występuje erozja wąwozowa (7% średnia-b.silna).

Występowanie erozji w Polsce (Józefaciuk A i Cz., 1999)

 

Wymienione procesy powodują zmiany fizyko-chemicznych właściwości gleby najczęściej w kierunku niekorzystnym dla rolnictwa, ubytek substancji glebowej i przeważnie niekorzystne zmiany typologiczne. Następstwem ich jest również tworzenie się urozmaiconej, a przez to trudnej rzeˇby terenu dla upraw polowych oraz deformowanie i zakłócanie stosunków wodnych nie tylko w glebie ale także w ciekach i zbiornikach wodnych. Erozja gleb jest również tematem priorytetowym nowej Strategii Ochrony Gleb UE.
Polska dysponuje mapą wskaznika erozji wodnej potencjalnej (zagrożenia erozją wodną) w skali 1:300 000, pokrywającą obszar całego kraju, wykonaną przez zespół pod kierunkiem profesora Czesława Józefaciuka i profesor Anny Józefaciuk. Mapa erozji wodnej potencjalnej została w pózniejszym okresie zdigitalizowana i włączona do systemu AgroGIS (Zaliwski i in. 2000), jako jeden z elementów informacji o degradacji środowiska w Polsce
.

Niniejszy projekt badawczy obejmuje utworzenie mapy aktualnego stanu zagrożenia erozją wodną powierzchniową obszaru Polski.W projekcie przewidziano utworzenie map cyfrowych najważniejszych wskaŸników o charakterze jakoœciowym oraz przygotowanie bazy danych przestrzennych pod planowane analizy iloœciowe z wykorzystaniem RUSLE oraz modeli przestrzennych.

 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |