PROJEKT:
Mapa erozji wodnej aktualnej dla obszaru Polski
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności


cel projetku

 

METODY I WYNIKI


publikacje


linki

download

METODA I WYNIKI

W oparciu o szeroko zakrojone badania stwierdzono, że w chwili obecnej najbardziej wiarygodnym zródłami danych przestrzennych do określenia aktualnego zagrożenia erozją wodną powierzchniową dla obszaru całego kraju są:

  • zdigitalizowana wektorowa mapa erozji wodnej aktualnej o skali referencyjnej 1:300.000, wykonana w oparciu o mapy topograficzne w skali 1:25.000 oraz apę glebową w skali 1:300.000. Mapa została zwalidowana na obszarze pilotowym w skali 1:5000.
  • cyfrowa wektorowa mapa użytkownaia terenu CORINE Land Cover 2000 o skali referencyjnej 1:100.000 utworzona poprzez klasyfikację nadzorowaną scen satelitarnych Landsat TM.METODA

Analizę wykonano w oparciu o metodę Anny i Czesława Józefaciuków (Józefaciuk A. i Cz., 1992), która wprowadza sześć stopni intensywności erozji wodnej powierzchniowej na podstawie analizy geo-matching następujących warstw przestrzennych: gatunek gleby, spadki terenu, średniego rocznego opadu i typów użytkowania terenu. Ponieważ wskaznik erozji wodnej potencjalnej (zagrożenie erozją wodną powierzchniową) jest interpretowany jako intensywność erozji na gruncie ornym utrzymywanym w czarnym ugorze, oryginalną regułę decyzyjną metody A. i Cz. Józefaciuków można przedstawić jako tabelę redukcji potencjalnego zagrożenia erozją wodną powierzchniową w odniesieniu do sposobu użytkowania terenu.
Przeprowadzono operację przecięcia warstw przestrzennych potencjalnej erozji wodnej, stanowiącej część systemu AGROGIS i warstwy Corine Land Cover 2000. Następnie przeprowadzono operację arytmetyczną na bazie danych stosując wskazniki redukcji zagrożenia erozją wodną powierzchniową przyporządkowane odpowiednim klasom użytkowania terenu CORINE Land Cover 2000 (CLC2000).
Jako, że dane CORINE Land Cover obejmują głównie typ użytkowania terenu, bez uwzględnienia informacji o agrotechnice, uproszczono oryginalną metodykę zakładając, że wszystkie rolnicze typy użytkowania terenu nie są utrzymywane w sposób przeciwerozyjny.

 

WYNIKI
Wyniki analiz wskazują, że erozja wodna powierzchniowa o nasileniu od średniego do bardzo silnego występuje 7,1% powierzchni kraju, przy czym obszary jej podlegające zlokalizowane są głownie na wyżynach, pogórzach i pojezierzach, charakteryzujących się bogatą rzeĄbą terenu.
Ogólna powierzchnia kraju podlegająca erozji wodnej powierzchniowej pryz aktualnym użytkowaniu terenu wg CORINE Land Cover 2000 zawiera się między 16,4 a 18,2% powierzchni lądowej Polski. Szczegółowe wyniki są zawarte w tabeli i mapie poniżej.


 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |