Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

DZIAŁALNOŚĆ

Tematyka badań erozyjnych prowadzonych w IUNG obejmuje całokształt zagadnień, rozwiązanie których umożliwia zachowanie dodatnich wartości środowiska przyrodniczego i przebudowę jego komponentów zdeformowanych procesami erozyjnymi oraz polepszenie ekotechnicznych warunków zagospodarowania terenów zagrożonych erozją, ze szczególnym uwzględnieniem agroekosystemów.

Zagadnienia badawcze:
- ilościowo-jakościowa charakaterystyka procesów erozji (przyczyny, mechanizm, formy, skutki), degradujących zwłaszcza agroekosystemy;
- opracowanie i uszczegółowienie kryteriów i sposobów inwentaryzowania i kartowania erozji dla celów poznawczych i utylitarnych;
- opracowanie i doskonalenie metod melioracji przeciwerozyjnych na gruntach rolnych i rekultywacji nieużytków erozyjnych, zwłaszcza wąwozów i wymoków sufozyjnych;
- opracowanie zasad i wzorców kompleksowego zagospodarowania terenów rolnych zagrożonych erozją;
- opracowanie przyrodniczo-utylitarnej klasyfikacji procesów erozyjnych w warunkach Polski oraz unifikacja pojęć związanych z erozją i przeciwerozyjną ochroną powierzchni ziemi.

Metody badawcze są oczywiście różnorodne, co wynika z interdyscyplinarnego charakateru i szerokiej problematyki badań oraz sposobów ich prowadzenia. Prace badawcze są prowadzone w terenie, kameralnie i w laboratorium.

Do metod terenowych, między innymi należą;
- rejestrowanie procesów erozyjnych, głównie po ulewach, długotrwałych deszczach i roztopach śniegowych, na terenach nie chronionych i w obiektach przeciwerozyjnych;
- ciągłe pomiary stanów wody i rumowiska (ilości i jakości) w ustalonych punktach wodowskazowych na stałych i okresowych ciekach erodowanych mikrozlewni;
- wykonywanie przekrojów niwelacyjno-glebowych dla określenia zmian morfologicznych i właściwości gleb;
- morfometryczne (np. niwelacyjne, tachimetryczne, fotograficzne) pomiary rzeˇby terenu przekształcanego erozją;
- pomiary plonów w układzie różnych stref stoku;
- zakładanie obiektów doświadczalno-wdrożeniowych z zabiegami przeciwerozyjnymi.

Metody kameralne polegają przede wszystkim na:
- analizie i syntezie wyników badań terenowych;
- kartowaniu erozji potencjalnej i aktualnej na mapach o różnej skali i w różnych układach przyrodniczo-gospodarczych ( w tym opracowanie określonych map podkładowych);
- symulowanie procesów erozyjnych wraz z oceną ich skutków i dokonywanie weryfikacji wybranych matematycznych modeli prognozowania strat gleby w wyniku erozji wodnej i wietrznej w geograficznogospodarczych warunkach Polski, z zastosowaniem techniki komputerowej, przede wszystkim Systemów Infromacji Przestrzennej (GIS);
- opracowanie koncepcji, programów i projektów eko-technicznych w zakresie melioracji przeciwerozyjnych.

Metody laboratoryjne obejmują głównie:
- oznaczenia właściwości fizycznych i chemicznych gleby, zmywów i deflatów;
- stacjonarne badania modelowe, w tym z urządzeniami do symulowania opadu i wiatru.

W najbliższym okresie badawczym szczególna uwaga będzie zwrócona na:
- określenie wymiernych zależności - wskaˇników pomiędzy nasileniem erozji, a podatnością na nią głównych gatunków gleb Polski i właściwościami glebochronnymi podstawowych rodzajów upraw polowych (potrzebne do weryfikacji matematycznych modeli prognozowania strat gleby);
- doskonalenie metod gromadzenia i przetwarzania danych erozyjnych do bazy danych o rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
- optymalizowanie zasad i sposobów kompleksowego zagospodarowania terenów rolnych zagrożonych erozją, ze szczególnym uwzględnieniem melioracji przeciwerozyjnych i scaleń na przykładzie obiektów doświadczalne-wdrożeniowych;
- utworzenie terenowej stacji badawczej w zakresie monitoringu agroekosystemów w zlewni rzeki Bystrej;
- integracja dostępnych technik gromadzenia (teledetekcja, dane terenowe i in.) i przetwarzania danych przestrzennych (analizy przestrzenne, modelowanie cyfrowe) dla celów szacowania nasilenia procesów erozji oraz przeciwerozyjnego urządzania obszarów wyżynnych.

 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |