Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

OSIˇGNIĘCIA

Do ważniejszych osiągnięć badawczych i utylitarnych w okresie 1972-1996 można zaliczyć następujące:

- unifikacja terminologii w zakresie erozji gleb i melioracji przeciwerozyjnych (40) i opracowanie podziału klasyfikacyjnego procesów erozyjnych, w dostosowaniu do geograficznych warunków Polski (50) oraz wskazówek metodycznych badania procesów erozji (67);

- ilościowo jakościową ocenę natężenia denudacji mechanicznej i chemicznej w erodowanych dorzeczach i w mikrozlewniach rolniczych i agroekosystemach (26, 30, 46, 61, 64, 77, 78, 79, 90, 91)

- opracowanie zasad i sposobów kartowania terenów zagrożonych erozją wodną i wietrzną, dla celów przeglądowych i planowania przestrzennego (18, 23, 33) i gruntów rolnych podlegających erozji wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wyżyn, dla celów poznawczych i projektowych (35);

- próba zastosowania matematycznych modeli prognozowania erozyjnych strat gleby - USLE (z wykorzystaniem danych konwencjonalnych i teledetekcyjnych) i EPIC, w warunkach terenów lessowych Polski (9, 10, 56);

- rozpoznanie przestrzenne i ilościowe struktury zagrożenia erozją wodną i występowania ogólnej sieci wąwozów i wąwozów drogogwych w jednostkach fizjograficznych, hydrograficznych i administracyjnych Polski (17, 36, 44, 45, 49, 51, 52, S5, 73), struktury zagrożenia erozją wietrzną Polski, z uwzględnieniem obszarów województw (22) oraz wydzielenie w Polsce rejonów o różnym stopniu degradowania erozją wodną, z uwzględnieniem krain fizjograficznych (60);

- opracowanie, wdrożenie i ocena skuteczności ochronnej i efektów gospodarczych systemu sadowniczego zagospodarowania zboczy lessowych (27, 29, 43) i rolniczego zagospodarowania gruntów rolnych podlegających erozji wodnej i soliflukcji (12, 16, 28, 32, 59, 62, 63, 65);

- opracowanie, wdrożenie i doskonalenie różnych metod zabudowy wąwozów lessowych, w tym drogowych ( 13, 14, 15, 19, 21, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 53, 54, 66, 70) i umocnienia skarp (20, 24, 72);

- opracowanie zasad przestrzennego rozmieszczenia i technologii umacniania dróg rolniczych w erodowanych terenach wyżynnych (31, 57, 71, 74);

- opracowanie podstaw, zasad i wzorców kompleksowego zagospodarowania terenów wyżynnych zagrożonych erozją wodną, ze szczególnym uwzględnieniem prac scaleniowych i zabiegów przeciwerozyjnych (1 1, 25, 47, 48, 58, 96, 97, 98, 99, 100, 101).

 

Do ważniejszych osiągnięć badawczych i utylitarnych w okresie 1996 - 2002 można zaliczyć następujące:

- opracowanie i wdrożenie metodyki symulacyjnych badań podatności różnych gatunków gleb na erozję wodną powierzchniową i erozję wietrzną;

- opracowanie cyfrowej metodyki badań kameralnych nad układem dróg rolniczych i działek w rzeˇbie terenu oraz pilności utwardzania nawierzchni i umacniani urządzeń odwadniających dróg rolniczych;

- implementacja przestrzennych modeli cyfrowych (EROSION 3D, SINMAP, Watershed Modeling System);

Ze względu na wielokierunkowość prowadzonych prac, Zakład współpracuje z innymi Zakładami Naukowymi IUNG, gdzie zawsze znajduje odpowiednią pomoc, przy rozwiązywaniu określonych zagadnień.

 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |