vademecum nauk erozyjno-rolniczych
POBE < START < WIETRZNA > MELIORACJE

13-tego lutego 2006r. w godzinach rannych, po ciężkiej chorobie zmarł

Pan Profesor dr hab. Czesław Józefaciuk.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

Niniejsze opracowanie dotyczące erozji wietrznej zostało oparte na literaturze Państwa Anny i Czesława Józefaciuków, stanowiącej kompendium z zakresu badań erozyjno-rolniczych.

Erozja wierzna (eoliczna) stanowi, obok erozji wodnej, śniegowej, uprawowej i ruchów masowych, jeden z głównych typów erozji wyróznionych przez Józefaciuków (Józefaciukowie, 1992). Jest równocześnie jednym z najsłabiej rozpoznanych typów erozji, a równocześnie powszechnie wystepującym. Szacuje się, że na obszarze ok. 28% powierzchni Polski występuje zagrożenie erozją wietrzną, co przy znacznym udziale powierzchniowym gleb słabych, najbardziej podatnych na ten typ erozji, stwarza sitotne zagrożenie degradacji grunów ornych.

 

WPROWADZENIE

Biorąc za podstawę prędkość wiatru (powyżej 5 m/s), zróżnicowanie litologiczne i wskaźnik urzeźbienia terenu, wydziela się w krajobrazie rolniczym Polski trzy typy regionów o różnym natężeniu procesów eolicznych: bardzo silnym - średnio 600 t/ przemieszczanego materiału (obszary górskie, pogórzy i wyżynne z lessami oraz pokrywami pylastymi); umiarkowanym - średnio 300 t/ (część Sudetów, wyżyny z pokrywami niepylastymi, bardziej urzeźbione obszary pojezierne); słabym - średnio 100 t/ (głównie niziny środkowopolskie i Wybrzeże Zachodniobałtyckie).
Intensywność procesów eolicznych jest stosunkowo mało poznana. Zarejestrowane ekstremalne opady deflatów stanowiły wielokrotność średnich sum rocznych od około 4502 t/ do około 2287 t/ . Największą deflację notuje się w okresach czarnych zim.
Stopień degradowania gleby i upraw, jaki występuje przy różnym nasileniu erozji wietrznej, przedstawia się następująco:
ˇ erozja słaba powoduje tylko wywiewanie niewielkiej ilości cząstek glebowych i minimalnie degraduje glebę;
ˇ erozja umiarkowana zapoczątkowuje już proces redukowania miąższości poziomu orno - próchniczego wskutek wywiewania cząstek mineralnych i organicznych. Powoduje też zapylenie atmosfery materiałem glebowym.
ˇ erozja średnia powoduje wyraźne zmniejszenie miąższości poziomu orno - próchniczego. Oprócz zapylania atmosfery może też powodować szkody w uprawach - odsłaniać system korzeniowy, uszkadzać mechanicznie lub zasypywać rośliny;
ˇ erozja silna prowadząca do trwałych zmian morfologicznych gleb, tzn. do ubytku profilu wskutek deflacji (gleby zwiewane) lub do jego narastania w wyniku akumulacji eolicznej (gleby nawiewane). Powoduje duże zanieczyszczenie atmosfery, zdzieranie lub zasypywanie upraw polowych, występowanie burz pyłowych i piaskowych oraz "czarnych zim" (nawiewanie ziemi na śnieg). Na większych obszarach piasków sandrowych lub starych tarasów rzecznych mogą tworzyć się wydmy;
ˇ erozja bardzo silna dotyczy terenów rozwydmianych (wydmy nadmorskie i śródlądowe).
Występowanie deflacji na hałdach i zwałowiskach jest bardzo uciążliwe i często niebezpieczne (wywiewanie sustancji szkodliwych) dla otaczającego środowiska.

Erozja wietrzna (eoliczna) - przeobrażanie i degradowanie gleb pod wpływem erozyjnego oddziaływania wiatru. Należą do niej procesy:

deflacji - wywiewanie z powierzchni gleby i przenoszenie na różne odległości ziarn oraz cząstek glebowych i ziemnych (próchnicy, pyłu, iłu, piasku, okruchów skalnych):
korazji - żłobienie i wygładzanie powierzchni skalnych przez piasek niesiony wiatrem:
akumulacji - osadzanie się i nagromadzanie materiału deflacyjnego transportowanego przez wiatr.

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PROCESY EOLICZNE:

O formach i nasileniu procesów erozji wietrznej decydują fizyczno- geograficzne cechy środowiska oraz czynniki antropogeniczne. Spośród czynników grupy pierwszej największy wpływ wywierają wiatry, rzeźba terenu, podatność gleb na deflację, i szata roślinna.
W przypadku działalności człowieka ważne są wszystkie czynniki stwarzające warunki dla przesuszenia gruntu (niewłaściwa agrotechnika, odkryta gleba, nadmierny pobór wód głębinowych, melioracje odwadniające itp.) oraz wzmaganie procesów wywiewania (deflacji) cząstek mineralnych - ruch drogowy, zabiegi agrotechniczne, odkrywkowa eksploatacja surowców, zwałowiska, hałdy i inne. Poniżej omówiono najważniejsze czynniki deflacjogenne.

Erozyjność wiatrów.
W Polsce przeważają wiatry zachodnie uznawane za mało erozyjne. Większą siłą erodowania charakteryzują się wiatry północne i wschodnie (najczęściej zimą i wywołujące zawieje). Najsilniejsze są oczywiście wiatry halne (głównie południowe) i wiatry nadmorskie północne i północno-zachodnie (bryzy).
Cechy wiatru, determinujące jego zdolność erodowania powierzchni ziemi to siła parcia, turbulencja, porywistość i przeważający kierunek.
Prędkość wiatru wzrasta wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem gruntu. Prędkość wiatru przy gruncie (prędkość przygruntowa) jest bardzo mała, dość szybko wzrasta do wysokości około 3 cm (prędkość nadgruntowa), a następnie znowu wolniej do wysokości 10 cm (prędkość ponadgruntowa).
Charakterystykę wiatru (formę występowania, prędkość, siłę parcia, zdolność erodowania ) w skali Beauforta przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka wiatru w skali Beauforta, na wysokości 10 m (Zachar, 1982; za Troeh i in.)

Skala
Rodzaj wiatru
Oddziaływanie wiatru
Prędkość wiatru
Siła wiatru (parcie)
Erozja wietrzna
BF
   
(m/s)
(kg m-2)
0 Cisza dym wznosi się pionowo 0 – 0,2 0 nie występuje
1 Powiew dym wznosi się głównie pionowo 0,3 – 1.5 0,05 nie występuje
2 Wiatr słaby powiew na twarzy, poruszane liście 1,6 – 3,3 0,36 nie występuje
3 Łagodny poruszane liście i małe gałązki 3,4 – 5,4 1,2 zapoczątkowana
4 Umiarkowany poruszany kurz i luźny papier, poruszane małe gałęzie 5,5 – 7,9 2,8 słaba
5 Dość silny zginanie małych drzew 8,0 – 10,7 5,4 umiarkowana
6 Silny poruszane duże gałęzie, słychać świst drutów telefonicznych 10,8 – 13,8 9,5 średnia
7 Gwałtowny poruszane całe drzewa, trudne chodzenie pod wiatr 13,9 – 17,1 15 średnia
8 Wichura łamane drzewa, generalnie nie jest możliwe chodzenie pod wiatr 17,2 – 20,7 22,3 silna
9 Silna wichura j. w 20,8 – 24,4 31,9 silna
10 Gwałtowna wichura niszczone lżejsze konstrukcje techniczne 24,5 – 28,4 43,6 bardzo silna
11 Sztorm Wyrywane drzewa, uszkadzana znaczna część konstrukcji technicznych 28,5 - 32,6 58,1 bardzo silna
12 Huragan Dewastacja krajobrazu i konstrukcji technicznych >32,7 75,7 katastrofalna

Masy powietrza przemieszczają się ruchem turbulentnym i wirowym. Ruch turbulentny (poziomy) umożliwia i warunkuje niszczące oddziaływanie wiatru. Odbywa się on po nierównym i chropowatym podłożu, z równą prędkością co powoduje intensywne mieszanie się mas powietrza i silne tarcie. Wiatry o prędkości do 5 m/s mają słabą turbulencję i niewielką siłę erodowania, o prędkości 5-10 m/s umiarkowaną turbulencję i średnią siłę erodowania, a o prędkości powyżej 10 m/s silną turbulencję i dużą siłę erodowania (Klimaszewski, 1978; za Parczewskim, 1969). Z tym ruchem jest związana porywistość wiatru, wyrażająca się zmianami prędkości (słabszymi i silniejszymi podmuchami).
Ruch wirowy powietrza odbywający się pionowo, jako prądy wstępujące, ma również określony udział w przenoszeniu materiału glebowego. Wiry o średnicy 1-100 m i prędkości do 10 m/s porywają pył i piasek do wysokości 1000 m i więcej, a trąby powietrzne (tornado) o średnicy 100-300 m i prędkości 50 - 100 m/s nawet do wysokości 3000 m (Klimaszewski, 1978).

Podatność gleb na erozję wietrzną.
Morfogenetyczne (rzeźbotwórcze) oddziaływanie wiatru zależy przede wszystkim od stanu (charakteru) podłoża, który z kolei warunkują głównie skład mechaniczny, wilgotność, rzeźba i okrywa roślinna. Wszystkie te czynniki są ze sobą wzajemnie sprzężone, ale w przypadku gleby odkrytej najważniejszy jest skład mechaniczny (tab. 2).

Tabela 2. Podatność gleb na deflację , z uwzględnieniem średnicy cząstek glebowych
(Zachar,1982; za Chepilem, 1945)

Podatność gleby Przeważająca średnica ziarn, mm Krytyczna prędkość wiatru, ms-1
bardzo silna 0,1 - 0,15 3 - 4
silna 0,05 -0,1 i 0,15 - 0,5 4 - 5,5
średnia 0,01 - 0,05 i 0,5 - 1,0 5,5 - 7
słaba 0,005 - 0,01 i 1,0 - 2,0 7 - 10
bardzo słaba < 0,005 i > 2,0 > 10

Najbardziej podatne na działanie wiatru są gleby piaszczyste, a następnie przesuszone gleby organiczne i organiczno - mineralne Ze wzrostem zawartości cząstek ilastych (<0,01 mm) podatność gleb maleje.
W przemieszczanym przez wiatr materiale ziemnym przeważają cząstki 0,25-0,4 mm, natomiast cząstek >0,8 mm, określanych jako nieerodowane jest bardzo mało .
Prawie wszyscy badacze uważają, że najbardziej narażona na erozję wietrzną jest wierzchnia warstwa gleby, do 5 cm głębokości. Jeżeli jednak zawartość w niej cząstek > 1 mm wynosi > 60% to wówczas taka gleba jest prawie odporna na działanie wiatru, przy zawartości 50-60% już znacznie mniej odporna, a przy zawartości poniżej 50% wymaga zabiegów ochronnych. Należy pamiętać, że część mało odpornych agregatów jest dezintegrowana w wyniku mechanicznej akcji wywiewania cząstek.
Gleby Polski, biorąc pod uwagę ich cechy rodzajowe i związane z nimi gatunkowe, można pod względem podatności na procesy eoliczne uszeregować następująco (Józefaciukowie,1975):
ˇ bardzo silnie podatne - piaski luźne drobnoziarniste (w tym wydmowe), mursze na torfach, mursze na podłożu mineralnym, gleby murszowate;
ˇ silnie podatne - piaski luźne gruboziarniste, piaski gliniaste lekko i silnie pylaste, piaski słabogliniaste (różne), lessy i utwory lessowate;
ˇ średnio podatne - piaski gliniaste lekkie (z wyjątkiem silnie pylastych), gleby pylaste, piaski słabogliniaste (różne), lessy i utwory lessowate;
ˇ umiarkowanie podatne - piaski gliniaste lekkie (z wyjątkiem silnie pylastych), gleby pylaste zwykłe (z wyjątkiem wymienionych w grupie 2).
ˇ słabo podatne - gliny i iły.

Woda w glebie zwiększa powierzchniowe napięcie i siłę kohezji między cząsteczkami i dlatego określony stan wilgotności gleby wpływa w poważnym stopniu na jej podatność na deflację (tab. 3). Największa zależność pomiędzy wilgotnością gleb a intensywnością deflacji występuje w glebach piaszczystych i gliniasto - piaszczystych, a ze wzrostem frakcji gliniastych i ilastych zmniejsza się.
Krytyczna prędkość wiatru przy powierzchni gruntu, przy której następuje już maksymalna deflacja (Pasak, 1984) wynosi: 3,3 m s-1 dla suchych gleb piaszczystych i gliniasto - piaszczystych, 6,4 m s-1 dla suchych gleb piaszczysto - gliniastych, 8,0 m s-1 dla wilgotnych gleb piaszczystych, 11,3 m s1 dla wilgotnych gleb piaszczysto - gliniastych, 20 m s-1 dla wilgotnych, gleb gliniasto - piaszczystych i 22 m s-1 dla gleb gliniastych.

Rzeźba terenu.
Ponad równiną i ponad długimi łagodnie nachylonymi powierzchniami o spadku do 1,5%, prędkość wiatru i siła parcia są jednakowe. Przy urozmaiconej topografii są one znacznie zróżnicowane (tab.4). Dlatego dla celów wyznaczania potencjalnej erozji wietrznej wyróżniono cztery typy rzeźby (Józefaciukowie, 1979):
1 - współczesne doliny rzeczne i lokalne obniżenia terenu;
2 - tereny płaskie i lekko faliste
3 - wierzchowiny i zbocza na wyżynach;
4 - wierzchowiny i zbocza w górach.

W warunkach zróżnicowania rzeźby deflacja jest tym silniejsza im teren ma większe wysokości bezwzględne (wzniesienie npm), a na równinach o wielkości deflacji decyduje stopień przesuszenia wierzchnicy gleby, co zwłaszcza dotyczy gleb organogenicznych - torfowych i murszowych.

Okrywa roślinna.
Okrywa roślinna jest przedostatnim z głównych czynników wyznaczających erozyjne zdolności wiatru. Przeciwdeflacyjna efektywność okrywy roślinnej zależy od stanu biomasy nadziemnej, to jest od wysokości i pokrycia projektywnego (zwarcia łodyg i liści roślin polowych i ścierni, korony drzew i kęp krzewów) i stanu biomasy podziemnej (gęstości korzeni).
Zdolność przeciwdziałania deflacji przez polowe gatunki w przyrodniczych warunkach Polski przedstawia. Duże możliwości w redukowaniu nasilenia erozji wietrznej tkwią równiż w przyorywaniu resztek pożniwnych.

Użytkowanie ziemi.
Najbardziej odporne na erozję wietrzną są tereny zalesione, a następnie trwale zadarnione (w przypadku torfów i murszy o odpowiednim poziomie wód gruntowych).
Podatność deflacyjna gruntów rolnych zależy od gatunku uprawianej rośliny (najmniej chronią okopowe, najbardziej mieszanki trawiaste) oraz od rodzaju zabiegów agrotechnicznych.
Najbardziej efektywnie przeciwdziała deflacji orka o głębokości 5-10 cm, ponieważ znacznie redukuje prędkość wiatru nad gruntem i zatrzymuje w bruzdach transportowane wiatrem cząstki (Ambrust 1966; źródło Troeh i in. 1980). Mówiąc o zabiegach agrotechnicznych nie można pominąć udziału mechanizacji upraw w stwarzaniu dogodnych warunków dla występowania procesów eolicznych. Wstępne badania wykazały, że ugniatanie piaszczystego gruntu kołami jezdnymi ciągnika powoduje fizyczne zmiany gleby, w rezultacie których wzrasta około pięciokrotnie podatność gleby na erozję wietrzną (Podsiadłowski, 1987). Jest to głównie wynikiem występowania erozji pulweryzacyjnej, która polega na wynoszeniu pyłu w powietrze energią mechaniczną (koła, narzędzia).
Również pozarolnicza działalność gospodarcza dostarcza źródeł deflacji. Są to między innymi hałdy, zwałowiska, wyrobiska, leje depresyjne, piaskownie i wiele innych.


MECHANIZM PROCESÓW EROZJI WIETRZNEJ

Napór wiatru na powierzchnię gruntu powoduje porywanie cząstek gleby i następnie ich transportowanie. Do wyruszenia cząstki gleby jest potrzebne przekroczenie określonej prędkości wiatru zwanej: progiem ruchliwości (Klimaszewski,1978; za Bagnoldem, 1941), krytyczną prędkością tarcia (Klimaszewski, 1978; za Scheideggerem,1961), prędkością poruszenia albo wleczenia (Klimaszewski, 1978; za Książkiewiczem, 1968) lub krytyczną prędkością wiatru (Troeh i inni, 1980; za Chepilem, 1945).
Porywane ziarno jest przemieszczane wskutek pchania przez wiatr i popychania przez ziarna uderzające, przy czym ziarna graniaste są przesuwane, a okrągłe toczone. Toczenie się ziarna z szybkością około 200 i powyżej obrotów na sekundę zalicza się do kategorii pełzania. Pełzaniu podlega najczęściej około 1 części całości eolicznie transportowanego piasku (Klimaszewski, 1978: za innymi). Jeżeli ruch obrotowy jest bardzo szybki to ziarno napotykając na jakąkolwiek przeszkodę może zostać wyrzucone w górę. Najczęściej jednak wyrzucanie ziarna jest wynikiem, bombardowania go przez inne ziarna spadające z góry (saltujące). Wyrzucone w górę ziarno może podlegać saltacji - skokowemu przemieszczeniu. Wysokość skoku ziarna zależy od siły uderzenia i charakteru podłoża. Najwyżej , 90-200 cm, odbija się ziarno od powierzchni skalnej, a 9-30 cm od powierzchni piaszczystej (Klimaszewski, 1978; za innymi). Długość skoku zależy natomiast od turbulencji i prędkości wiatru zwanej prędkością uderzenia, która jest mniejsza od prędkości krytycznej. Saltacyjnemu przemieszczeniu podlega 3/4 - 9/10 masy piasku, przy czym prędkość saltujących ziaren równa się połowie prędkości wiatru (Klimaszewski, 1978). Część wyrzucanych w górę ziarn głównie pyłu może podlegać suspensji - zawieszeniu i utrzymaniu się w powietrzu, na przestrzeni od kilku metrów do kilku tysięcy kilometrów. Transportowany wiatrem materiał może być osadzany (deponowany - akumulowany) drogą;
ˇ sedymentacji - powolnego opadania ziarn i pozostania w bezruchu na gruncie;
ˇ akrecji - spadania ziarn połączonego z saltacją i pełzaniem, a następnie osadzaniem się przemieszczanego materiału w zacisznych miejscach (np. zagłębieniach).
ˇ inkursji - akumulowania przemieszczających się (pełzających, toczących, osuwających) ziarn za załomami, zwłaszcza na stokach odwietrznych;
ˇ dekantacji - wytrącaniu zawieszonego pyłu.


ROZPOZNANIE ZAGROŻENIA EROZJĄ WIETRZNĄ (WG JÓZEFACIUKÓW)


Erozja eoliczna występuje powszechnie na obszarze Polski, jednak jej rzeczywiste rozmiary są jeszcze niedostatecznie rozpoznane, chociaż prowadzi się coraz więcej badań w tym zakresie.
Przedstawiona przez Józefacuków metoda oceny stanu zagrożenia erozją eoliczną danego obszaru ma charakter przeglądowy (Józefaciukowie, 1979). Szacuje natężenie procesów eolicznych w określonych warunkach naturalnych, ale nie uwzględnia stopnia erozyjności wiatru (jest podobna do zastosowanej przez Wojtanowicza, 1986).
Zaznaczyć należy, że pojęcie erozja eoliczna w tej metodzie, obejmuje deflację (proces inicjalny) oraz transport i akumulację (procesy pochodne). W wyniku zastosowania metody otrzymuje się mapę zagrożenia erozją eoliczną, opracowaną na podkładzie mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 oraz dane liczbowe z planimetrowania.
Sposób wykonania mapy zagrożenia deflacją jest następujący:
- na mapie topograficznej wyznacza się obszary z określoną rzeźbą terenu i powierzchnie o różnej lesistości, według kryteriów podanych w tabeli 3 (najmniejsza powierzchnia 1 km-2);
- na podkładzie mapy topograficznej (z typami rzeźby i różną lesistością) i mapy podatności gleb na deflację wyznacza się zagrożenie erozją eoliczną według kryteriów podanych w tabeli 3.

Tabela 3. Kryteria wyznaczania stopni zagrożenia erozją wietrzną (Józefaciukowie, 1979)

Współczesne doliny rzeczne i lokalne obniżenia terenu
Tereny płaskie i lekko faliste
Wierzchowiny i zbocza na wyżynach
Wierzchowiny i zbocza w górach
Gleby wg podatności na deflację
Lesistość (%)
>25
25–15
<15
>25
25–15
<15
>25
25-15
<15
>25
25-15
<15
Bardzo silnie podatne: piaski luźne drobnoziarniste (w tym wydmowe), mursze na torfach, mursze na podłożu mineralnym, gleby murszowate
2/3
3/4
4/5
3/4
4/5
5
4
5
5
5
5
5
Silnie podatne: piaski lużne gruboziarniste, piaski gliniaste lekkie silnie pylaste, piaski słabogliniaste (różne), lessy i utwory lessowate
1
2
3
2
3
4
3
4
4
4
4
5
Średnio podatne: piaski gliniaste lekkie (z wyjątkiem silnie pylastych), gleby pyłowe zwykłe (z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2)
-
1
2
1
2
3
2
3
3
3
3
4
Umiarkowanie podatne: piaski gliniaste mocne (różne), gleby pyłowe ilaste
-
-
1
-
1
2
1
2
2
2
2
3
Słabo podatne: gliny i iły
-
-
-
-
1
-
1
1
1
1
2

/3/, /4/, /5/ dotyczy piasków wydmowych

Jak wynika z tabeli wyznacza się pięć stopni nasilenia procesów eolicznych
1 - erozja słaba - powoduje niewielkie wywiewanie cząstek glebowych i minimalnie degraduje glebę;
2 - erozja umiarkowana - zapoczątkowuje proces ubytku poziomu orno-próchnicznego wskutek wywiewania cząstek mineralnych i organicznych jak również niewielkie zapylenie atmosfery materiałem glebowym;
3 - erozja średnia - wyraźnie redukuje miżąższość poziomu orno-próchnicznego. Oprócz zapylenia atmosfery może już powodować szkody w uprawach - odsłanianie systemu korzeniowego, uszkadzanie mechaniczne i zasypywanie roślin;
4 - erozja silna - prowadzi do trwałych zmian morfologicznych wyrażających się w powstawaniu gleb zwiewanych o zredukowanym profilu oraz nawiewanych o profilu nadbudowywanym nanosami deflacyjnymi. Powoduje silne zanieczyszczenie atmosfery, zdzieranie lub zasypywanie upraw polowych, występowanie burz pyłowych, piaskowych i czarnych zim oraz tworzenie się wydm;
5 - erozja bardzo silna - dotyczy terenów rozwydmianych.

Następnie dla badanego obszaru określa się stopnie pilności ochrony gruntów przed erozją eoliczną:
stopień 1 - ochrona niezbędna: powyżej 25% użytków rolnych i bezleśnych gruntów nieprodukcyjnych badanego obszaru jest zagrożone deflacją o stopniu nasilenia 4 i 5;
stopień 2 - ochrona potrzebna: zagrożenie jak wyżej, lecz dotyczy 10-25% gruntów wyżej wymienionych;
stopień 3 - ochrona wskazana lokalnie: zagrożenie jak wyżej lecz dotyczy poniżej 10% gruntów wyżej wymienionych.

Oceny potencjalnego zagrożenia erozją wietrzną dokonano z uwzględnieniem kilku podstawowych kryteriów determinujących występowanie i nasilenie erozji wietrznej takich jak: typ rzeźby terenu, podatność gleb na deflację (wywiewanie) i stopień lesistości terenu.
Z przeprowadzonych badań kartograficznych wynika, że około 28% (9,8 mln ha) ogółu użytków rolnych w kraju jest zagrożone erozją wietrzną, w tym około 10% erozją średnią i około 1% silną. Potencjalne zagrożenie erozją silną koncentruje się głównie w centralnej części pasa nizin środkowopolskich i na przyległych terenach Pojezierza Wielkopolskiego i Chełmińsko-Dobrzyńskiego oraz w pasie wyżyn południowo-wschodnich i na Przedgórzu Sudeckim. Generalnie obszar największego zagrożenia erozją wietrzną obejmuje centralna i południową część nizinnych terenów Polski. Jest to wyjątkowo niekorzystne, ze względu na przewagę gleb piaszczystych przy małej lesistości terenu oraz na postępujące "stepowienie".Silne zagrożenie na niżu jest determinowane przewagą gleb lekkich, na wyżynach i pogórzu - występowaniem gleb pyłowych oraz urozmaiconą rzeźbą, a w jednym i drugim przypadku małą lesistością terenu. Najmniej zagrożone erozją wietrzną są obszary pojezierzy i gór, o czym niewątpliwie decyduje duży udział lasów.


Opracowano na podstawie:

1. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1995 - "Erozja agrosystemów". Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa
2. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1996 - "Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji". Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa
3. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1996 - "Erozja i melioracje przeciwerozyjne". Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa
4. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1999 - "Ochrona gruntów przed erozją".Wydawnictwo IUNG, Puławy

opracowanie merytoryczne:
mgr Beata Gębka