vademecum nauk erozyjno-rolniczych
POBE < START < ZAGOSPODAROWANIE WĄWOZÓW

13-tego lutego 2006r. w godzinach rannych, po ciężkiej chorobie zmarł

Pan Profesor dr hab. Czesław Józefaciuk.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

Rekultywacja i zagospodarowanie wąwozów i wymoków

Dotychczas opracowano kilka metod zabudowy wąwozów.

Zabudowa biologiczna - każdy wąwóz bez ingerencji człowieka pod koniec swojego rozwoju (stadium starości) zostaje niemal całkowicie opanowany przez naturalną roślinność.
Trwa to jednak zwykle bardzo długo i prowadzi do dewastacji znacznych powierzchni przyległych gruntów rolnych. Zabudowa biologiczna, najbardziej zbliżona do naturalnej, polega na zadarnieniu i zadrzewieniu wąwozów. Kardynalną jej zasadą jest zadrzewienie skarp i zadarnienie dna wąwozu głównego i rozcięć bocznych oraz wlotów, czyli wszystkich powierzchni, którymi okresowo następuje spływ skoncentrowanych wód powierzchniowych.
Ponadto wokół wąwozu zakłada się jednometrowej szerokości pas darni, który powyżej wlotów poszerza się do kilku metrów.
Dla uzupełnienia tak wykonanej zabudowy biologicznej można na dnie wąwozu dodatkowo wykonać, poprzecznie do spływu wody, płotki z żywej faszyny lub posadzić żywopłoty, które będą zatrzymywały zawiesinę glebową i spłycały wąwóz, zmniejszając podłużny spadek dna i nasilenie procesów rzeźbotwórczych.

Zabudowa techniczno-biologiczna polega na umocnieniu miejsc, szczególnie narażonych na rozmywanie, budowlami hydrotechnicznymi oraz zadrzewieniu i zadarnieniu wąwozu, według zasad omówionych przy zabudowie biologicznej. Budowle hydrotechniczne w wąwozach, służące do umacniania progów erozji wstecznej, osuwisk i stabilizacji dna, ze względu na wysoki koszt, trudności wykonania, konieczność konserwacji i wprowadzenie sztucznych elementów w krajobraz wąwozu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dlatego powinno się je stosować jedynie w wąwozach, których nie da się zagospodarować innymi metodami, a które stanowią duże zagrożenie dla przyległych gruntów rolnych i obiektów gospodarczych. Budowle techniczne lokalizuje się przede wszystkim u czuł wąwozów dla ich stabilizacji, a następnie u wylotu wąwozów dla zatrzymania rumowiska, spłycenia wąwozu i zmniejszenia spadku podłużnego dna oraz ochrony niżej leżących gruntów i obiektów przed zamulaniem. Można natomiast zupełnie zrezygnować z umacniania progów erozji wstecznej i innych form erozyjnych wewnątrz wąwozu lub umacniać je prowizorycznymi budowlami faszynowymi czy kamiennymi. Do zabudowy techniczno - biologicznej należy zawsze podchodzić z pewnym zastanowieniem i szukać innych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań.

Zasypywanie wąwozów. Likwidowanie wąwozów przez zasypanie jest zabiegiem, który ze względów na estetykę krajobrazu, obecnie nie jest stosowany zbyt często.

Zabudowa zbiornikami. W wąwozach można budować zbiorniki retencyjne, kolmatacyjnie i retencyjno-kolmatacyjnie. Wybór rodzaju zbiornika zależy od wielkości wąwozu i jego zlewni, nasilenia procesów erozyjnych oraz od warunków przyrodniczych i potrzeb gospodarczych. Zbiorniki w wąwozach buduje się w celu ograniczenia procesów rzeźbotwórczych, poprawienia gospodarki wodnej oraz ochrony gruntów, zasiewów, urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych przed zamulaniem.
Zbiorniki retencyjne można budować w dużych wąwozach dolinowych, z których wypływają wody źródlane lub w wąwozach o rozległych zlewniach i znacznym przepływie okresowych wód powierzchniowych. Zbiorniki wodne w wąwozach poprawiają lokalny mikroklimat, a zmagazynowana w nich woda może być wykorzystywana do hodowli ryb, ptactwa wodnego oraz do innych celów gospodarczych, a nawet rekreacyjnych.
Zbiorniki retencyjne uzyskuje się przez przegrodzenie wąwozu groblą ziemną z urządzeniem do odprowadzania nadmiaru wód powierzchniowych, a zbiorniki kolmatacyjne w podobny sposób lub przez zasypanie dolnego odcinka wąwozu.
Zbiorniki kolmatacyjne służą do zatrzymywania rumowiska unoszonego przez wodę z wąwozu i jego zlewni. Wykorzystywana jest erozyjna energia wody do likwidacji form przez nią wytworzonych. Główne cele stosowania tej metody to zamulenie wąwozów i ochrona gruntów i obiektów poniżej wylotu przed zamulaniem.
Zbiorniki retencyjno-kolmatacyjne łączą funkcje jednych i drugich zbiorników.

Zagospodarowanie sadownicze. Tereny o silnie urozmaiconej rzeźbie i rozczłonkowane gęstą siecią wąwozów są coraz mniej przydatne dla rolnictwa i coraz częściej wyłączane z użytkowania rolniczego. Przeznaczenie takich terenów pod zalesianie jest marnotrawstwem rolniczego potencjału produkcyjnego. Korzystniej przeznaczyć je pod sady, które w poprawianiu warunków agroekologicznych i kształtowaniu krajobrazu odgrywają podobna rolę do zalesień, a oprócz tego zapewniają wysoką produkcję.
Sady zakłada się w wąwozach znajdujących się w końcowym stadium rozwojowym, o złagodzonej rzeźbie i położonych w pobliżu zabudowań. Na zboczach o mniejszym nachyleniu wykonuje się tarasy schodkowe i na ławach tarasów w zależności od ich szerokości sadzi się jeden lub kilka rzędów drzew owocowych. Na skarpach bardziej stromych i o urozmaiconej rzeźbie drzewa owocowe sadzi się na tarasach talerzowych wykonywanych w poprzecznostokowych bruzdach chłonnych. Na tarasach talerzowych korzystniej jest sadzić drzewa odporne na choroby i szkodniki (orzechy włoskie, śliwy, wiśnie) ze względu na trudności chemicznej ochrony przed chorobami i szkodnikami. Ponadto w wąwozach można wykonywać nasadzenia leszczyny oraz krzewów o właściwościach leczniczych. Tereny silnie zdewastowane przez erozję wąwozową korzystniej jest w całości przeznaczyć pod sady. Wówczas wykonuje się mechaniczne kształtowanie terenu, tarasowanie zboczy i zakłada duże, wysokoprodukcyjne sady, użytkowane przez specjalistyczne gospodarstwa sadownicze lub zespoły rolników indywidualnych.

Zagospodarowanie pastwiskowe. Sposób ten jest korzystny w wąwozach o łagodniejszej rzeźbie, zwięzłym gruncie i leżących w pobliżu osiedli Naturalnie zadarnione wąwozy są najczęściej użytkowane pastwiskowo, a wydajność runi można poprawić przez zastosowanie zabiegów takich jak uporządkowanie powierzchni, wyoranie poprzecznostokowych bruzd chłonnych, intensywne nawożenie, podsiew mieszanką traw bruzd chłonnych i powierzchni pozbawionych darni, uregulowanie wypasu. Można też zastosować pełną uprawę i obsiew wąwozu mieszanką traw. Przydatność metody pastwiskowego zagospodarowania wąwoizów uzależniona jest głównie od ilości opadów i powinno się ją preferować w terenach górzystych.

Zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych. Wąwozy są pięknym elementem krajobrazu, a zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych polega na ograniczeniu procesów rzeźbotwórczych, przy zachowaniu i podniesieniu walorów krajobrazowych. Jest to w pewnym stopniu modyfikacja zabudowy techniczno-biologicznej.
Zamiast typowych budowli hydrotechnicznych wykonuje się budowle o podwójnym znaczeniu: rozpraszające energie spływających wód powierzchniowych i ułatwiające turystom przechodzenie wąwozem.
Zamiast drzew i krzewów leśnych sadzi się drzewa i krzewy ozdobne. Możliwości rozwiązań jest bardzo dużo w zależności od pomysłowości projektujących architekturę krajobrazu.

Zagospodarowanie metodami zintegrowanymi. Wąwozy można również zagospodarować kilkoma różnymi sposobami równocześnie.

Zagospodarowanie wymoków sufozyjnych dotyczy głównie form okresowo zalewanych wodami powierzchniowymi, które bardzo utrudniają gospodarowanie na przyległych polach. Natomiast wymoki ze stale stagnującą wodą pozostawia się w stanie naturalnym. Dotychczas, wymoki z okresowymi wodami zadarniano i zadrzewiano. Doświadczenia przeprowadzone w ostatnich latach wykazały celowość stosowania innych sposobów jak zasypywani, drenowanie niesystematyczne lub głębokie spulchnienie gleby.

 

Opracowano na podstawie:
  1. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1995 - "Erozja agrosystemów". Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa
  2. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1996 - "Erozja i melioracje przeciwerozyjne". Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, W-wa
  3. Józefaciuk, A.,Józefaciuk, Cz. 1999 - "Ochrona gruntów przed erozją".Wydawnictwo IUNG, Puławy
opracowanie merytoryczne:
mgr Beata Gębka