Home - Contact - Information services - Polish version

news

 

research area

goals

stages

results

publications

staff

 

links

download

BIBLIOGRAPHY

1. C.A. Igwe, F.O.R. Akamigbo, J.S.C. Mbagwu "Application of SLEMSA and USLE erosion models for potential erosion hazard mapping in south-eastern Nigeria", Int. Agrophysics, 13, 41-48, Lublin, 19975.

2. G. F. Hart "New electronic technology for monitoring the environment", Agriculture and the Environment. The 1991 Yearbook of Agriculture, U.S. Government Printing Office, Washington, 1991

3. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocieñ E. 1999a. Wstêpne koncepcje ochrony przed erozj¹ i powodzi¹ zlewni wy¿ynnej. [W:] Mat. XII Symp. Nauk. "Instrumentalizm rozwoju obszarów wiejskich", Kraków 17-19. 11. 1999, 235-242.

4. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocieñ E. 1999b. Uwarunkowania i skutki powodzi w dorzeczu Górnej Nidzicy na Wy¿ynie Œrodkowoma³opolskiej. [W:] Mat. Symp. Nauk. "Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych", Poznañ, 231-135.

5. Józefaciuk Cz., Nowocieñ E., Woch F. 1999c. Program ochrony Kazimierza Dolnego przed powodziami. [W:] Mat. Symp. Nauk. "Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych", Poznañ, 237-141.

6. Cz. i A. Józefaciuk "Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji: Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa, 19962. Cz. i A. Józefaciuk "Erozja w¹wozowa i metody zagospodarowania w¹wozów" Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa, 1996

7. Cz. i A. Józefaciuk "Erozja agroekosystemów" Bibioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa, 1995

8. Cz. i A. Józefaciuk "Erozja i melioracje przeciwerozyjne" Biblioteka Monitoringu Œrodowiska, Warszawa, 1996

9. Cz. i A. Józefaciuk "Ochrona Gruntów przed erozj¹", Wydawnictwo IUNG, Pu³awy, 1999

10. M.J. 9. Kraak, F. Ormeling "Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 199814. Z. Cieœliñski "Agromelioracje w kszta³towaniu œrodowiska rolniczego" Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznañ, 1997

11. W. Mioduszewski "Ochrona I kszta³towanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym", Wydawnictwo IMUZ, Falenty, 1999

12. R.P.C. Morgan "Soil erosion and conservation", Longman Scientific & Technical, Essex, 1986

13. Schmidt J., 1991. A mathematical model to simulate rainfall erosion. Erosion, transport and deposition processes - theory and models. Catena Suppl 19:101-109.

14. Schmidt J., 2000. Soil Erosion - Application of Phisically Based Erosion Models. Springer-Verlag Berlin: 1-307.

15. G.W.teSelle "Geographic information systems for managing resources", Agriculture and the Environment. The 1991 Yearbook of Agriculture, U.S. Government Printing Office, Washington, 1991

16. Werner M. von, 1996. GIS - Orientierte Methoden der digitalen Reliefanalise zur Modellierung von Bodenerosion in kleinen Einzugsgebieten. Dissertation, FU Berlin.

17. B. Wiêzik, p. Struzik "Prognozowanie odp³ywu ze zlewni przy wykorzystaniu danych satelitarnych", Seria In¿ynieria Sanitarna i wodna, Monografia 181, Politechnika Krakowska, Kraków, 1994

 
| home | news | contact | stuff | links | serwices | Pulawy Erosion Res Center |