Home - Contact - Information services - Polish version

news

 

research area

goals

stages

results

publications

staff

 

links

download

PUBLICATIONS
 1. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. (2001). Struktura sieci w±wozowej w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Konferencja naukowa "Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu". Olsztyn. Fragmenta Agronomica, Z1 (73): 112-118. The structure of gully erosion in the Grodarz stream watershed on Naleczow Plateu.
 2. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. (2001). Struktura przestrzenna i ilo¶ciowa zagrożenia użytków rolnych erozj± wodn± powierzchniow± w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Konferencja naukowa "Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu". Olsztyn. Fragmenta Agronomica, Z1 (73): 95-112. The spatial and quantitative structure of surface water erosion threat on agricultural land in the Grodarz stream watershed on Naleczow Plateu.
 3. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Woch F. Wawer R. (2001). Zagospodarowanie dorzecza Grodarza w aspekcie ograniczenia erozji gleb i powodzi. Międzynarodowa konferencja naukowa "ENVIRO 2001", Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Z 21, s. 245-252, Kraków 2001. The management of Grodarz watershed in aspect of soil erosion and flooding mitigation.
 4. Nowocień E., Wawer R. 2002. Zastosowanie programu EROSION 3D w prognozowaniu nasilenia erozji wodnej na przykładzie zlewni potoku Grodarz. Fragmenta Agronomica nr 1/2002, s. 153-170. The application of EROSION 3D in prognosing the intensity of surface water erosion on the example of Grodarz stream watershed
 5. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R. 2002. Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej potoku Grodarz z uwzględnieniem ograniczania powodzi. MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE, Wyd. IUNG, z. 4, ss:69 Anti-erosion management of Grodarz upland watershed with consideration of flooding mitigation.
 6. Nowocien E., Wawer R., 2002. Porównanie jako¶ciowych metod analitycznych i fizycznego modelowania cyfrowego w badaniach erozji wodnej powierzchniowej. Zeszyty problemowe Nauk Rolniczych, Nr 487 (w druku) The comparison of quantitative analitycal methods with physical modelling in surface water erosion investigations.
 7. Nowocień E., Wawer R., Podolski B.,2004. GIS IN SUPPORTING DECISIONS ON THE MANAGAMENT AND PROTECTION OF AGRICULTURAL ROADS NETWORK, Workshop on Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 17-18
 8. Wawer R., 2003. Zastosowanie cyfrowego modelowania obszaru zlewni Grodarza dla celów zagospodarowania przeciwerozyjnego. Application of digital modelling to Grodarz watershed area for anti-erosion management - dissertation. Rozprawa doktorska. IUNG, ss: 91.
 9. Wawer R., 2004. An Indicator for Estimating the Arrangement of Rural Roads in a Terrain Relief and Its Digital Implementation to Gis on The Example of Grodarz Stream Watershed.Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Civil Engineering Series. Vol. 7, Issue 2 (www).
 10. Wawer R., 2004. Digital Watershed Model as a basis for Projecting Anti-erosional meliorations in Rural Watersheds.Acta Agrophysica, 115: 201-210. .
 11. Wawer R., 2004. INTEGRATING VARIOUS SPATIAL DATA AND ANALYTIC TECHNIQUES IN PRECISE EROSION CONTROL PLANNING, Workshop on 'Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 20-22
 12. Wawer R., Nowocień E., 2003, Application of Sinmap terrain stability model in Grodarz stream watershed. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Environmental Development Series. Vol. 6, Is.1: www
 13. " Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Hamkalo M., 2004. Application of GIS and Teledetection in Landscape Investigations. Analysis of Land Use Changes in Upland Loess watershed in Context of Potential Water Erosion. International Conference on Landscape Science- Tradition and Trends, Lviv I. Franko State Agronomical University, p: 207-209.
 14. Wawer R., Podolski B., Nowocień E., 2004. ANALYSIS OF LAND USE CHANGES IN GRODARZ STREAM WATERSHED IN CONTEXT OF POTENTIAL WATER EROSION. APPLICATION OF GIS AND TELEDETECTION, Workshop on Identification of the current status and needs of GIS and databases technology in the agricultural sector sector - GIS for analysis and monitoring of land use and land/water quality, 4 - 6 March 2004,p: 19-20
 15. Wawer R., Podolski B., Nowocień E., 2004. Analiza zmian użytkowania w zlewni potoku Grodarz w kontek¶cie zagrożenia erozj± wodn± powierzchniow± z wykorzystaniem systemów GIS i teledetekcji. The analysis of land use changes in Grodarz stream watershed using aerial orthophotos and GIS. Pam.Puł., nr 137, s: 163-175
 16. Wawer R., 2006. A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PRECISE EROSION CONTROL PLANNING. International Conference “Soil Protection Strategy – Needs And Approaches For Policy Support”
  9 – 11 March 2006, IUNG - PIB, Puławy, Poland
 17. Nowocień E., Wawer R., Stuczyński T., 2006. GIS IN SUPPORTING DECISIONS ON EROSION CONTROL MANAGEMENT
  OF RURAL ROADS' NETWORK.International Conference “Soil Protection Strategy – Needs And Approaches For Policy Support”
  9 – 11 March 2006, IUNG - PIB, Puławy, Poland
 
| home | news | contact | stuff | links | serwices | Pulawy Erosion Res Center |