Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

historia

działalność

osiągnięcia

pracownicy

 

linki

download

 

 

dr inż. Rafał Wawer
E-MAIL

Wykształcenie: W roku akademickim 2003/2004 słuchacz Studiów Podyplomowych Prawa Ochronmy Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1.05.2003 pracownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. W okresie XI 1999 - III 2003 uczestnik studiów doktoranckich IUNG, najpierw w Zakładzie Erozji Gleb i Urządzania Terenów Urzeˇbionych, następnie w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, kierunku Ochrona Środowiska w specjalności Ochrona Powierzchni Ziemi i Utylizacja Odpadów.

 

Doświadczenie naukowe:
- udział w tematach statutowych IUNG:

 1. Nr 2.4 (1997-2000): "Doskonalenie kryteriów i metod oceny zagrożenia erozją gleb w Polsce".
 2. Nr 4.6 (1991-2000): "Opracowanie zasad kompleksowego urządzania terenów urzeˇbionych".
 3. Nr 3.05 (2004-2005): "Opracowanie założeń zrównoważonego gospodarowania dla RZD Grabów zgodnych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej".
 4. Nr 4.14 (2005-2008): "Modelowanie oddziaływania rolnictwa na jakość środowiska w zlewni wyżynnej" kierownik tematu
 5. Nr 4.13 (2005-2008): "Ocena potrzeb rewitalizacji krajobrazu na obszarach użytkowanych rolniczo na przykładzie woj. lubelskiego"

- udział w grantach badawczych KBN:
1. 5P06H 05317 "Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej z uwzględnieniem ograniczania powodzi"; wykonawca
2. 3 P06S 045 23 "Zastosowanie cyfrowego modelowania obszaru zlewni potoku Grodarz dla celów zagospodarowania przeciwerozyjnego (PROMOTORSKI)", główny wykonawca
3. 2 P06S 056 26 "Prognozowanie efektów środowiskowych spowodowanych wprowadzaniem zasad dobrych praktyk rolniczych na przykładzie małej zlewni wyżynnej", główny wykonawca
4. 2 P06S 023 26 "Opracowanie mapy aktualnej erozji wodnej dla Polski w oparciu o istniejące bazy danych polskich i zagranicznych", wykonawca


- udział w zleceniach:
1. Analiza pilności utwardzania dróg w wybranych powiatach województwa świętokrzyskiego


- ukończone kursy:

 1. Kurs dla klasyfikatorów gruntów w zakresie gleboznawstwa, klasyfikacji gruntów, kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych; IUNG Puławy, Ministerstwo Rolnicwa i Rozwoju Wsi, 2002
 2. Szkolenie "IST Program in FP6" - Szczyrk 26-27.06.2002.
 3. Kurs: "Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich - wybrane zagadnienia związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej", IUNG Puławy, Ministerstwo Rolnicwa i Rozwoju Wsi, 27-29.10.2003


- wyjazdy zagraniczne

 1. Polsko-niemiecka wymiana studentów ochrony środowiska. Kiel 1998-Lublin 1999 - tłumacz.
 2. Advanced Study Course on River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation. The University of Birmingham, 7-18 October 2002
 3. OECD Epert Meeting on Soil Erosion and Soil Biodiversity Indicators. 24-28.03.2003. Rome.
 4. Drugie Europejskie Polsko-Francusko-Niemieckie Forum Interdyscyplinarne, Adlershof-Potsdam-Gubin, 19-22 November 2003
 5. Stypendium naukowe Rządu Królestwa Belgii w Katholieke Universiteit Leuven, wrzesień 2004 - sierpień 2005.

 

Nagrody: Laureat Nagrody Ministra OŚZNiL "Lider Polskiej Ekologii".

 

Zainteresowania: cyfrowe modelowanie procesów zachodzących w środowisku, technologia GIS i WebGIS, ochrona i rekultywacja gleb, kształtowanie środowiska, fotografia przyrodnicza, informatyka, trekking, turystyka rowerowa.

Członkowstwo: członek Polskiego Towarzystwa Nauk Agronomicznych, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, European Society for Soil Conservation oraz International Association of Hydrological Sciences.

 

Publikacje:

a) Artykuły w czasopismach recenzowanych

 1. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., 2000. Sytuowanie dróg w terenach erodowanych, Folia Univesitatis Agriculturae Stetinensis. Z 217 Agric. 87, s. 77-80.
 2. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., 2000. Rozwój wąwozu drogowego i koncepcja jego zabudowy, Folia Univesitatis Agriculturae Stetinensis. Z 217 Agric. 87, s. 69-72.
 3. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., 2000. Struktura występowania erozji wąwozowej w województwie Zachodnio - Pomorskim. Folia Univesitatis Agriculturae Stetinensis. Z 217 Agric. 87, s. 73-76
 4. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., 2000. Struktura zagrożenia użytków rolnych i leśnych erozją wodną w województwie Zachodnio-Pomorskim. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Z 217 Agric. 87, s. 65-69.
 5. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., Woch F. 2001. Zagospodarowanie dorzecza Grodarza w aspekcie ograniczania erozji gleb i powodzi. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Z21: s. 237-245.
 6. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R., 2001. Zmiany form władania i sposobu użytkowania silnie urzeˇbionych gruntów. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Z21: s. 389-397.
 7. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2002. Struktura przestrzenna i ilościowa zagrożenia użytków rolnych erozją wodną powierzchniową w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim. Fragmenta Agronomica nr 1/2002, s. 95-112
 8. Józefaciuk Cz., Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R., 2002. Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej potoku Grodarz z uwzględnieniem ograniczania powodzi. MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE, Wyd. IUNG, z. 4, ss:69
 9. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2002. Struktura sieci wąwozowej w zlewni potoku Grodarz na Płaskowyżu Nałęczowskim.. Fragmenta Agronomica nr 1/2002, s. 112-118
 10. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2001. Badania wstępne podatności różnych gatunków gleb na erozję wietrzną w warunkach symulowanego wiatru. XII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego - Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza w dostosowaniu do regulacji unii europejskiej. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska: s. 280-284.
 11. Nowocien E., Podolski B., Wawer R., 2002. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w polskich Karpatach, Visnyk of Lviv State Agrarian University: Organization of Land Exploitation and Land Cadastre. - 2002. - No 5: s. 87-91.
 12. Nowocien E., Podolski B., Wawer R., 2002. Erozja wąwozowa na terenie polskich Karpat, Visnyk of Lviv State Agrarian University: Organization of Land Exploitation and Land Cadastre. - 2002. - No 5: s. 107-113.
 13. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2002. Podział różnych gatunków gleb polskich pod względem podatności na erozję wodną w warunkach symulowanego deszczu. Pam. Puł., no. 133: 135-146,
 14. Nowocień E., Podolski B., Wawer R, 2003. Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego monitoringu, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 2003, Nr 4, s. 75-78.
 15. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2004. Estimating Outflow and Sediment Uptake Chosen Polish Soil Kinds in Simulated Condition. Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Environmental Development Series. Vol. 7, Issue 2 (www).
 16. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2006. Metodyczna koncepcja badań podatności gleb na erozję wodną i wietrzną w warunkach modelowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 95-98
 17. Nowocień E., Wawer R., 2002. Zastosowanie programu EROSION 3D w prognozowaniu nasilenia erozji wodnej na przykładzie zlewni potoku Grodarz. Fragmenta Agronomica nr 1/2002, s. 153-170.
 18. Nowocień E., Wawer R. 2002. Porównanie jakościowych metod analitycznych i fizycznego modelowania cyfrowego w badaniach erozji wodnej powierzchniowej. Zeszyty problemowe Nauk Rolniczych, Nr 487, p: 69-76.
 19. Nowocień E., Wawer R., Podolski B., 2004. Estimating the Soil Susceptibility to Wind Erosion in Conditions of Simulated Wind. Journal of Water and Land Develoment., No 8: 137-146.
 20. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2006. Metodyczna koncepcja badań podatności gleb na erozję wodną i wietrzną w warunkach modelowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 95-98
 21. Saio G., Vandenbroucke D., Wawer R., Roccatagliata E., 2009. NESIS - a Network to enhance a European Environmental Shared and Interoperable Information System. GSDI 11 Proceedings.
 22. Szewrański Sz., Krukowski M., Wawer R., Żmuda R., 2005. Ocena obciążeń antropogenicznych i koncepcja rewaloryzacji cieku zlokalizowanego w małej zlewni rolniczej. Roczniki Gleboznawcze,LVII NR 1/2 WARSZAWA 2006: 192-199
 23. Szewrański Sz., Sasik J., Żmuda R., Wawer R., 2005. The estimation of the Intensity od Water Erosion and unit denudation Using Nefelometric measurements of Water Turbidi. Pamietnik Pulawski., Z. 139.
 24. Szewrański Sz., Wawer R., 2002. Previous and foreseenable developments of agriculture and its impacts on the cultural landscape - potentials, problems and solutions in the Lower Silesia. Desdner Planergesprache. in german, (forthcoming)
 25. Szewrański Sz., Wawer R., Pulikowski K., 2005 Zastosowanie GIS do wyznaczania obszarów narażonych na odpływ azotanów ze ˇródeł rolniczych. Gospodarka Wodna, tom 2006-8: 65-86.
 26. Van Orshoven, J., R. Wawer and K. Duytschaever. Effectiveness of a train-the-trainer initiative dealing with free and open source software for geomatics. CD-ROM-proceedings of the AGILE International Conference on Geographic Information Science 2009, held in Hannover, Germany, 2-5-june-2009.
 27. Wawer R., 2003, Modeling of environmental quality in rural areas: an erosion modeling example. Edited by A.R. Dexter and E.A. Czyż. "Soil Physical Quality", Puławy: 123-125.
 28. Wawer R., 2003. Zastosowanie cyfrowego modelowania obszaru zlewni potoku Grodarz dla celów zagospodarowania przeciwerozyjnego Rozprawa doktorska. Maszynopis, IUNG, s. 91.
 29. Wawer R., 2004. An Indicator for Estimating Arrangement of Rural Roads in Terrains Relief and Its Digital Implementation in GIS on the Example of Grodarz Stream Watershed, Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Civil Engineering Series. Vol. 7, Issue 2.
 30. Wawer R., 2005. Cyfrowy model zlewni jako podstawa do planowania melioracji przeciwerozyjnych w zlewniach rolniczych. Acta Agrophysica, 115: 201-210.
 31. Wawer R., 2007. METAGE WebGIS. UMN MapServer w wizualizacji wyników badań naukowych. Roczniki Geomatyki, Tom IV, Z. 1: 113-118
 32. Wawer R., Nowocień E., 2003. Application of Sinmap terrain stability model in Grodarz stream watershed. Electornic Journal of Polish Agricultural Univeristies. Environmental Development Series. Vol. 6, Issue 1.
 33. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. CYFROWA MAPA ZAGROŻENIA EROZJˇ WODNˇ POWIERZCHNIOWˇ OBSZARU POLSKI. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 215-223
 34. Wawer R., Nowocień E., Podolski B., 2005. REAL AND CALCULATED KUSLE ERODIBILITY FACTOR FOR SELECTED POLISH SOILS. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 14, No 5: 655-658.
 35. Wawer R., Nowocień E., 2006. CYFROWA MAPA WYSTĘPOWANIE EROZJI WODNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBSZARU POLSKI W OPARCIU O CORINE LAND COVER 2000. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 207-213
 36. Wawer R., Nowocień E., 2006. Mapa erozji wodnej aktualnej w oparciu o CORINE Land Cover 2000. Pamiętnik Puławski, w druku
 37. Wawer R., Nowocień E., 2007. Aktualne zagrożenie erozją gleb w Polsce. W: Sprawdzenie przydatności wskaxników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach. Studia i Raporty IUNG-PIB, Nr 5:157-168.
 38. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B., 2006. CYFROWA MAPA PODATNOŚCI GLEB UZYTKÓ1) ROLNYCH NA EROZJĘ WODNA POWIERZCHNIOWA. SKALA REFERENCYJNA 1:500000. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 223-227
 39. Wawer R., Podolski B., Nowocień E., 2004. Analiza zmian użytkowania w zlewni potoku Grodarz w kontekście zagrożenia erozją wodną powierzchniową z wykorzystaniem systemów GIS i teledetekcji.Pam.Puł., nr 137: 163-175
 40. Żmuda R., Szewrański Sz., Sasik J., Wawer R., 2006. Erozja wodna gleb na przykładzie geoekosystemu zlewni Mielnicy. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 281-286


b) Materiały konferencyjne (wybrane)

 1. Jadczyszyn J., Stuczynski T, Szabelak P, Wawer R., Zielinski M., 2003. History and current status of research and policies regarding soil erosion in Poland. OECD Expert Meeting on Soil Erosion and Soil Biodiversity Indicators, Rome 23-28.03.2003, p: 10;
 2. Wawer R., 2003. Spatial modeling in analyses and protection of rural environment - applications and perspectives. Seminary, Pulawy;
 3. Wawer R., 2003. Modeling Environmental Quality in Rural Areas: an erosion modeling example. International Workshop " Soil Physical Quality". PROLAND, IUNG.
 4. Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Hamkalo M., 2004. Application of GIS and Teledetection in Landscape Investigations. Analysis of Land Use Changes in Upland Loess watershed in Context of Potential Water Erosion. International Conference on Landscape Science- Tradition and Trends, Lviv I. Franko State Agronomical University, p: 207-209.
 5. Wawer R., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. The Digital Map of Potential Water Erosion Risk in Poland. A Qualitqtive, Middle Scale Approach. International COnference Soil Protection Strategy - Needs and Approaches for Policy Support, Book of Abstracts: 154-155, Pulawy 9-11 March 2006.
 6. Wawer R., 2006. WebGIS w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.
  UMN MapServer. Konferencja naukowa "INFORMATYKA W ZARZˇDZANIU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH", Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 25-26 maj 2006
 7. Wawer R., Kozyra J., Budzyńska K., 2006. The Digital Map of Potential Water Erosion Risk in Poland. A Qualitative, Middle Scale Approach. International COnference Soil Protection Strategy - Needs and Approaches for Policy Support, Book of Abstracts: 154, Pulawy 9-11 March 2006.

 

c) Publikacje popularno-naukowe

 

 1. Cz. Józefaciuk, E. Nowocień, B. Podolski, R. Wawer. 2001. Melioracje przeciwerozyjne w kompleksowo urządzanych terenach urzeˇbionych. Biuletyn Informacyjny IUNG, nr 16, s. 11-16
 2. E. Nowocień, R. Wawer, 2001. Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich i metody ich utwardzania w różnych warunkach terenowych. Materiały szkoleniowe: Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich". Wyd. IUNG: 51-70.
 3. R. Wawer, 2002. Erosional Information Service: www.erozja.iung.pulawy.pl
 4. R. Wawer. 2002. Editor. Erosional Vademecum. http://www.erozja.iung.pulawy.pl/Vademecum/V1Pl.htm
 5. R. Wawer, 2002. The homesite of the Grodarz Erosion Control Programme. www.erozja.iung.pulawy.pl/gap/index.htm
 6. R. Wawer. 2003. Strona domowa Zakładu Gleboznawstwa Erozji I Ochrony Gruntów: gleba.iung.pulawy.pl


d) Raporty techniczne

 1. Jadczyszyn J., Kopiński J., Kuczyński M, Siebielec S., Nowocień E., Gawrysiak L., Zawadzka B., Korzeniowska-Pucułek R., Wawer R., Budzyńska K, 2002, Świętokrzyski Program Ochrony Gruntów i Wdrożenie Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej.
 2. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Jadczyszyn J., Nowocień E., Wawer R., 2000: Raport z realizacji tematu badawczego IUNG nr 2.4 (1997-2000): Doskonalenia kryteriów i metod oceny zagrożenia erozją gleb w Polsce. IUNG Puławy, s: 35.
 3. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Jadczyszyn J., Nowocień E., Wawer R., Woch F., Tałałaj Z., 2000: Raport z realizacji tematu badawczego IUNG nr 4.6 (1991-2000): Opracowanie zasad kompleksowego urządzania terenów urzeźbionych., , IUNG Puławy, s: 76.
 4. Nowocień, E., Podolski B., Wawer R., Jadczyszyn J., 2002. Określenie wskaźników podatności różnych gatunków gleb na erozję wodną i wietrzną. Raport końcowy z tematu badawczego nr 2.21, s: 106.
 5. Paluch J., Kostrzewa S., Nowak L., Sasik J., Żyromski A., Iwaniak A., Paruch A., Pulikowski K., Szewrański Sz., Wardecka L., Wawer R., Żmuda R., 2003. Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie narażonych do wód wrażliwych - zlewnia Orli. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 6. Paluch J., Kostrzewa S., Nowak L., Sasik J., Żyromski A., Iwaniak A., Paruch A., Pulikowski K., Szewrański Sz., Wardecka L., Wawer R., Żmuda R., 2003. Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie narażonych do wód wrażliwych - zlewnia Rowu Polskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 7. Paluch J., Kostrzewa S., Nowak L., Sasik J., Żyromski A., Iwaniak A., Paruch A., Pulikowski K., Szewrański Sz., Wardecka L., Wawer R., Żmuda R., 2003. Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszarów szczególnie narażonych do wód wrażliwych zlewnia zbiornika Lubliniecko-Myszkowskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Aplikacje:

 1. Wawer R., Maesen K., Lathuy C., 2005. OGC WMS Application: METAGE WebGIS, Katholieke Universiteit Leuven.
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |