PROJEKT:
Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni Grodarza
 
Strona główna - Kontakt - Serwisy informacyjne - English version

aktualności

 

obiekt

cel

metoda

wyniki

publikacje

fotogaleria

 

linki

download

ETAPY PROJEKTU

Pierwszym i najbardziej czasochłonnym etapem była digitalizacja "on screen" danych zródłowych: warstwic, kierunków upraw oraz sieci drogowej z map topograficznych w skali 1:10000, charakterystyki pokrywy glebowej z mapy glebowo-rolniczej IUNG w skali 1:25000 oraz inwentaryzacji przyrodniczej z mapy w skali 1:25000. Wykonaliśmy również podstawową (5 klas) klasyfikację użytkowania terenu w oparciu o ortofotomapę lotniczą z nalotów PHARE z 1996r. o rozdzielczości 2,5m (pierwotnie 0.66m). Digitalizacja map, po ich uprzednim zeskanowaniu i ortorektyfkacji do przyjętego układu współrzędnych, została wykonana w programie ArcView v.3.2 z rozszerzeniami: Stream Digitizing Extension oraz Image Warp Extension, natomiast klasyfikacja użytkowania w programie ERDAS IMAGINE v.8.4.

 

Drugi etap obejmował tworzenie DEM (Cyfrowego Modelu Terenu) ze zdigitalizowanych warstwic. Po wstępnym czyszczeniu błędów digitalizacji wykonano interpolację metodą TOPOGRID w programie ARC/INFO v. 7.2.1. Wstępnym kryterium poprawności otrzymanego DEM'a była gładkoœć zcieniowanej powierzchni oraz błędy w położeniu konturów warstwic otrzymanych z DEM'a i warstwic oryginalnych. Okazało się, że metoda TOPOGRID daje bardzo dobre rezultaty, przy tym jest to metoda optymalizowana do linii spływu, więc dla celów badania hydrologii zlewni bardzo przydatna. Pomiary terenowe GPS wykonywane pózniej przy okazji dalszych badań wykazały błąd DEM porównywalny z założonym w oknie opcji interpolacji.

 

W etapie trzecim przeprowadziliœmy klasyczne analizy występowania i nasilenia erozji wodnej powierzchniowej oraz czynników antropogennych na nie wpływających, poprzedzone wyznaczeniem granic zlewni i linii spływu okresowego w programie WMS 6.1. W oparciu o metodykę rozwiniętą przez Puławski Oœrodek Erozyjny pod kierunkiem Państwa Profesorów Anny i Czesława Józefaciuków wykonaliœmy analizę zagrożenia erozją wodną potencjalną, analizę sieci dróg rolniczych i układu użytków ornych pod kątem ich lokalizacji w rzezbie terenu oraz zagrożenie erozją wodną aktualną. Posłużyliśmy się przy tym autorskimi metodami cyfrowymi.

 

W czwartym etapie wykonaliœmycyfrowe modelowanie erozji wodnej w oparciu o model typu "singe event" EROSION 3D. Podstawowe zalety tego modelu to:

  • mała liczba parametrów wejœciowych (10 z czego 7 dotyczy gleb)
  • model jest oparty na fizycznych właœciwoœciach œrodowiska co eliminuje konieczność określania wskaˇników epmirycznych, jak w przypadku USLE;
  • doœć bogata literatura i kilka aplikacji na terenie Niemiec, Holandii i Kanady;
  • model opracowany dla geograficznych warunków niemieckich zbliżonych do warunków polskich.

 

Etap piąty przewidywał wykonanie pełnej analizy struktury rozkładu spływu powierzchniowego w zlewni Grodarza. Analiza ta polegała na modelowaniu spływu w całej zlewni i 10w zlewni rozczłonkowanej na zlewnie cząstkowe, szczególnie zlewnie wąwozów i silnie rozmywanych dróg rolniczych. Analiza została wykonana w całoœci w programie Watershed Modeling System WMS v.6.1. Program ten zawiera narzędzia do obróbki danychprzestrzennych w postaci TIN, DEM, danych wektorowych oraz umożliwia samodzielną digitalizację i interpolację danych z podkładów map analogowych. Program zawiera interfejsy graficzne do następujących modeli hydrologicznych: Rational Method, HEC-1, HSPF, TR20, TR55, NFF, MODRAT, CASC2D.

 

Etap szósty obejmował modelowanie ruchów masowych w modelu SINMAP, zintegrowanego z ArcView.

 

Ostatnim, siódmym etapem projektu było projektowanie zabiegów mających chronić obszar całej zlewni przed degradacją przez erozję wodną powierzchniową oraz miasto Kazimierz Dolny przed zalewaniem spływami błotnymi z przylegających wąwozów. Ze względu na specyfikę zlewni potoku Grodarz, jej chronionego krajobrazu i malejącego znaczenia typowo ornego użytkowania, proponowane zabiegi muszą mieć charakter zachowawczy a nie inwazyjny. Do tej pory nikt z naszego zespołu nie napotkał "wzorcowo" zachowawczo urządzonego terenu, również literatura polska milczy o tym. Były co prawda próby zabezpieczania skarp wąwozu przy pomocy geowłóknin, co zdawało egzamin nawet na skarpach o stosunkowo dużym nachyleniu, jednak na pionowych œcianach wąwozów zabezpieczenia te zupełnie się nie przyjęły (wąwóz Małachowskiego w Kazimierzu Dolnym). Wyniki badan i założenia koncepcji przeciwerozyjnego zagospodarowania zlewni potoku Grodarz zostały przedstawione w formie monografii oraz stanowią przedmiot wielu publikacji recenzowanych. Tekst monografii jest udostępniony pod poniższym adresem w naszym serwisie download.

 

 

 
 
 
 
 
 
| strona główna | aktualności | kontakt | pracownicy | linki | serwisy | vademecum |